Visie

De Vrije School Herdersem (VSH) is een eigentijdse christelijke school en open gemeenschap die staat voor kindvriendelijkheid, kwaliteit en creativiteit.

De VSH heeft als voornaamste doelstelling maximale ontplooiingskansen bieden aan alle kinderen om verstandelijke, lichamelijke, emotionele, en spirituele vaardigheden te ontwikkelen. Daarvoor worden de kinderen gestuurd vanuit een grote geborgenheid naar een eigen betrokkenheid.

Een multi-disciplinair team van professionelen en vrijwilligers staat dagelijks in voor het engagement dat de school aangaat naar kinderen en ouders toe.Het team evalueert en zoekt steeds naar datgene wat voor het kind het beste is, en stelt in functie van dat doel zijn pedagogische en didactische kennis, ervaring, toewijding en creativiteit optimaal ten dienste. Het team volgt de vernieuwing van het onderwijs op de voet via o.a. nascholingen.

De VSH streeft naar een maximale betrokkenheid bij het schoolgebeuren van alle geledingen: personeel, leerlingen, ouders, bestuur, deskundigen, instellingen van sociale, culturele en religieuze zorg.

Onze school beoogt met de leerlingen op een aangename en gedifferentieerde manier de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken. Daartoe worden  leerplannen, methodes, en eigen zinvolle projecten gebruikt.

De VSH werkt zowel in groepsverband als individueel, via een aangepast stappenplan, met duidelijke objectieven. In een geschikte infrastructuur maken  we gebruik van zowel traditioneel als actueel didactisch materiaal.

We onderschrijven de visie van het katholiek onderwijs en hechten veel belang aan het beleven van de fundamentele menselijke waarden.

De VSH hanteert soepele maar duidelijke regels en biedt tegelijk ruimte tot zelfontplooiing van het individu.